ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Δείτε εδώ την ετήσια έκθεση 2020 για τις δράσεις και τα σχέδια του Παραρτήματός μας, όπως κατατέθηκε στην IAML.