Ομάδα Σεμιναρίων Εκπαίδευσης στη Μουσική Βιβλιοθηκονομία