Το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (IAML-GR) ιδρύθηκε την άνοιξη του 2016, ως ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Τα μέλη του συνιστούν φορείς, ιδρύματα και φυσικά πρόσωπα.

Μέσω του Ελληνικού Παραρτήματος της IAML εργαζόμαστε για την:

  • Προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στους ασχολούμενους με την ανάπτυξη του επιστημονικού αντικειμένου της μουσικής βιβλιοθηκονομίας/αρχειονομίας και της μουσικής πληροφόρησης
  • Ενθάρρυνση δημιουργίας ανεξάρτητων ερευνητικών ομάδων και ομάδων εργασίας, με ζητούμενο την κάλυψη κενών και την εξεύρεση λύσεων πάνω σε συγκεκριμένους τομείς, όπως θέματα τεκμηρίωσης και καταλογογράφησης (θεματικές επικεφαλίδες, καταλογογράφηση ειδικών μορφοτύπων, κ.ά.), διαχείριση αρχειακού υλικού, μουσική έρευνα και μεθοδολογία, και πρακτικές ψηφιοποίησης
  • Παρουσίαση διεθνώς της προόδου και των δυνατοτήτων της ελληνικής μουσικής βιβλιοθηκονομίας/αρχειονομίας
  • Ενίσχυση της διασύνδεσης ελληνικών μουσικών βιβλιοθηκών, αρχείων και συλλογών με ανάλογές τους στο εξωτερικό, με στόχο την διευκόλυνση μελλοντικών συνεργασιών, και τέλος
  • Την ανάδειξη της μουσικής πληροφόρησης, εν γένει, ως πυλώνα της μουσικής ανάπτυξης.

Βιβλιοθηκες, αρχεια & συλλογες με μουσικο υλικο

Υλοποίηση: Ομάδα Εργασίας για την Καταγραφή Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Συλλογών με Μουσικό Υλικό (ΑΜΑ-GR)