Πληροφόρηση και μουσική δημιουργικότητα

Η Ομάδας Εργασίας του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών
Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (IAML-GR) με τίτλο: «Πληροφόρηση και
Μουσική Δημιουργικότητα» δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων για την
υποστήριξη της σύνδεσης μεταξύ της πληροφόρησης και της δημιουργικότητας στο χώρο
της μουσικής. Ειδικότερα, η σύσταση της Ομάδας Εργασίας αποσκοπεί στην ανάδειξη των
δραστηριοτήτων των μουσικών Βιβλιοθηκών και ευρύτερα των Φορέων Μουσικής
Πληροφόρησης σχετικά με την προώθηση της μουσικής πληροφόρησης και στη σύνδεση
αυτών με την πολιτισμική ζωή κάθε τόπου και τη μουσική δημιουργικότητα.

Η Ομάδα Εργασίας εκτός από τα μέλη του IAML-GR, Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Βέρα Κριεζή, Άρτεμις Παπαδάκι, Μαρία Ασλανίδη, Χαρίλαος Λαβράνος, αποτελείται και από δυο Καθηγητές του
Ιονίου Πανεπιστημίου, Πέτρο Κωσταγιόλα και Ιωσήφ Παπαδάτο, με σημαντική εμπειρία
στον χώρο της μουσικής και της πληροφόρησης.